Ženski forum


Ženski forum Socialnih demokratov (ŽF SD) je avtonomno politično in interesno združenje, ki zagotavlja stranki možnost oblikovanja dosledne politike enakih možnosti za oba spola. Forum tudi pomaga krepiti politično moč žensk znotraj stranke in omogoča civilno družbenim skupinam s sorodnimi cilji neposreden vpliv na politiko Socialnih demokratov na državni in lokalni ravni.

Ženski forum samostojno določa svojo politiko in enakopravno sodeluje pri oblikovanju politike stranke. V območnih organizacijah ima organizirane svoje klube, najvišji organ pa je konferenca Ženskega foruma. Med dvema konferencama vodi delo Svet Ženskega foruma.

Članica ženskega foruma jevsak,ki sprejema pravila in programske usmeritve ter podpiše pristopno izjavo. Članica ženskega foruma je lahko tudi nečlanica socialnih demokratov. Člani ženskega foruma so lahko tudi moški. (Iz pravil ŽF SD)

Domača spletna stran Ženskega foruma SD

Prva politična skupina žensk je nastala v Stranki demokratične prenove, pri »prenoviteljih«, predhodnici sedanje stranke SD, tako da je že jeseni 1990 bil ustanovljen Ženski forum, avtonomno združenje znotraj stranke. Mnoga politična stališča, vsebina in način delovanja ter organiziranja so pogosto presegli strankine okvire in sam program.

Ženski forum je postal prepoznaven po številnih pomembnih akcijah kot so :

 • obramba ustavnega člena (55. člen) o svobodi odločanja o rojstvu otrok,
 • organiziranje ženskega mirovnega gibanja v razpadajoči Jugoslaviji,
 • pomoč beguncem v vojnih območij Balkana in kasneje prosilcem za azil,
 • kampanja za ohranitev laičnih javnih vrtcev,
 • kampanja proti verouku v javnih šolah,
 • »Proti oboroženi revščini« smo naslovile kampanjo za otroški dodatek,
 • »Kako reči šefu ne«- proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu,
 • kampanja proti vstopu Slovenije v Nato,
 • številne aktivnosti, ki so problem nasilja nad ženskami postavile na dnevni red politike in privedle do ustreznih zakonski predlogov,
 • sprožile zakonodajno pobudo za brezplačno pravno pomoč in ureditev pridobivanja preživnin za otroke iz preživninskega sklada,
 • vodile aktivnosti za uresničevanje uravnoteženega zastopanja žensk in moških v javnem življenju,
 • spremljale uresničevanje zakonodaje, ki spodbuja enakost spolov,
 • opredeljevale do različnih zakonskih predlogov.

Vse to smo opravile organizirane v klube. Tako dolgo pot smo uspele prehoditi tudi zaradi vztrajnosti najbolj aktivnih članic in predsednic, Mirjana Borčič, Sonja Lokar, Darja Lavtižar Bebler, Alenka Kovšca, Angela Murko Pleš, Majda Potrata, Živa Vidmar, Ljubica Zgonc Zorko, Silva Črnugelj in mnoge druge. 

Organi ŽF SD v obdobju 2013-2016

Predsednica: Silva ČRNUGELJ
Podpredsednica:  Ljubica ZGONEC ZORKO

Predsedstvo:

Silva ČRNUGELJ, Ulica bratov Učakar 22, 1000, Ljubljana
mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ, Jamova 8, 3000 Celje
Mija JAVORNIK, Mizarska cesta 33 a, 3210 Slovenske Konjice
Damjana KARLO, Letonjeva 2, 2000 Maribor
mag. Darinka KOZINC, Med ogradami 37, 5250 Solkan
Darja LAVTIŽAR BEBLER, Župančičeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Slavica LOGAR, Nad elektrarno 14 c, 2351 Kamnica
Sonja LOKAR, Vodnikova 44, 1000 Ljubljana

Svet:

Branka BEZELJAK, Ul. Viktorja Ptujskega 14, 2250 Ptuj
Marija ČASAR, Gornji Petrovci 96, 9203 Petrovci
Barbara ČERNE, Vojkova ulica 1, 3000 Celje
Pavlina FINŽGAR, Prezrenje 2 a, 4244 Podnart
Valerija GRBIĆ, Ul. Heroja Šlandra 11, 2000 Maribor
Janja JAZBINŠEK, Bršljin 42, 8000 Novo mesto
Silva KASTELIC, Kidričeva ulica 30, 8210 Trebnje
mag. Mojca KLEVA KEKUŠ, Ul. Sergeja Mašere1, 6000 Koper
Jelka KOVAČIČ, Sp. Polskava 157, 2331 Pragersko
Maruša MRAVLJAK FON, Vipolže 76, 5212 Dobrovo v Brdih
Angela MURKO PLEŠ, Trebnijska 16, 1000 Ljubljana
Marjeta OCVIRK, Kidričeva ulica 52, 3270 Laško
Violeta POTOČNIK KRAJNC, Pameče 297, 2380 Slovenj Gradec
Zdravka VASILJEVIĆ RUDONIĆ, Koroška cesta 8 c, 3320 Velenje
Živa VIDMAR, Cesta 27. aprila 1, 1000 Ljubljana
Rožana VILER, Šmarje 67, 6274, Šmarje
in
članice predsedstva ŽF SD