Denar

Socialni demokrati smo za spremembo definicije minimalne plače v sodelovanju z vsemi partnerji

Socialni demokrati verjamemo, da je zakonsko določena minimalna plača ključna za zagotovitev dostojnega dela. Vse od predloga zakona, ki ga je pred leti sooblikoval socialdemokrat Miloš Pavlica iz vrst takratne ZLSD, do dviga minimalne plače za kar 22 odstotkov, ko smo v obdobju 2009-2011 Socialni demokrati vodili Vlado Republike Slovenije in s tem zaščitili položaj najranljivejše skupine zaposlenih ter vse do danes, smo v SD nosilci sprememb za zagotovitev primernega plačila za opravljeno delo.

Stališče naše ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak v zvezi z minimalno plačo je ves čas jasno; je odločna zagovornica spremembe definicije minimalne plače, saj je trenutna nepravična in kot takšna unikum v Evropski uniji.

Socialni demokrati bomo tudi v Vladi RS jasen glas v podpori spremembe, hkrati pa bomo poskušali v dialogu s socialnimi partnerji in koalicijskimi partnerji v vladi zagotoviti, da bo ta dvig finančno nevtralen za delodajalce, kar bi zagotovilo tudi nujno potrebno širšo podporo v Državnem zboru. Naš cilj je, da skupaj v sodelovanju z vsemi partnerji najdemo rešitev, da bo nova definicija minimalne plače tudi dejansko implementirana in bo šla tudi Slovenija v korak z evropskimi državami na tem področju.

Hvala za vašo podporo in zaupanje.

Koruzno polje brez GSO

Minister Židan zadovoljen s podporo kmetijskega odbora DZ zakonu o GSO in zakonu o agrarnih skupnostih

Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je opravil drugo obravnavo predlogov zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih organizmov (GSO) in zakona o agrarnih skupnostih, ki jih je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsrtvo in prehrano pod vodstvom mag. Dejana Židana. Predlog zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave GSO omogoča dve vrsti zaščite pred GSO – izključitev Slovenije iz dovoljenja za pridelavo GSO, ki ga odobrijo na evropski ravni, ali prepoved pridelave GSO. Izključitev Slovenije iz dovoljenja za pridelavo GSO je možno doseči v fazi pridobivanja soglasja za pridelavo, če pa država ta rok zamudi ali si premisli, pa je možna prepoved, kar je nekoliko bolj zapleten proces, je pojasnil minister Dejan Židan. Obe možnosti imata sicer enak učinek.

“Zakon ne govori o tem, ali je Slovenija za ali proti GSO. Zakon je tehnično orodje, ki Sloveniji omogoča, da se izvzame ali prepove posamezne GSO, ki se lahko pridelujejo v Evropi, ne govori pa o uporabi. EU namreč dovoli, da se določene stvari pripeljejo v Evropo, se pa tu ne pridelujejo,” je pojasnil Židan. Ob tem je opozoril, da se s sprejetjem zakona nekoliko mudi, zato si želi, da bi bil sprejet na izredni seji. EU je namreč predvidela šestmesečno prehodno obdobje, v okviru katerega je možno z zakonom in zahtevo doseči izvzetje iz že potrjenih GSO. To obdobje se konča 3. oktobra.

Člani odbora so obravnavali tudi predlog sistemskega zakona o agrarnih skupnostih, ki bo po oceni ministrstva prispeval k ureditvi in oživitvi te stoletja stare oblike skupnega upravljanja kmetijskih in gozdnih površin. Za posle zunaj rednega upravljanja bo po novem potrebno nižje soglasje članov, uredili bodo nerešene dedne postopke, predlog pa ureja tudi možnost prenehanja ali preoblikovanja agrarnih skupnosti.

Kot je pojasnil Židan, gospodarjenje s premoženjem agrarnih skupnosti doslej ni bilo primerno urejeno, zato je ta lastnina postala mrtva, težave pa imajo tudi občine pri načrtovanju javne infrastrukture. “Gre za zelo zahteven zakon, tako vsebinsko kot pravno, ki bo 20 letih vzpostavlja režim upravljanja s tovrstnim premoženjem,” je dejal minister iz vrst SD. Agrarne skupnosti v Sloveniji obsegajo nekaj več kot 77.000 hektarjev zemljišč, kar predstavlja skoraj 3,7 odstotka celotne površine Slovenije. Registriranih je 638 agrarnih skupnosti, število njihovih članov pa se giblje od tri do 513, je spomnil minister Židan.

Odbor je obravnaval tudi predlog novele zakona o morskem ribištvu. Minister Židan je povedal, da je bil zdaj veljavni zakon sprejet leta 2006, od takrat pa se je evropski pravni red delno spremenil. S tem zakonom tako implementirajo nekatera določila novih pravnih aktov, zmanjšujejo pa tudi administrativne obremenitve.

Jernej Pikalo ob prvem šolskem dnevu

Poslanica dr. Jerneja Pikala ob prvem šolskem dnevu

Predsednik Sveta SD za izobraževanje, znanost in šport ter bivši šolski minister dr. Jernej Pikalo je v poslanici ob prvem dnevu šolskega leta 2015/16 vsem učencem in dijakom ter staršem in vzgojno-izobraževalnim delavcem zaželel mirno, uspešno in znanja polno šolsko leto. Ob tem je poudaril, da se bomo Socialni demokrati še naprej zavzemali za kakovostno javno šolstvo, ki bo dostopno vsem otrokom v Sloveniji.

Poslanica dr. Jerneja Pikala ob prvem šolskem dnevu 01-09-2015 from Socialni demokrati on Vimeo.

Zelenjava in sadje

Židan: Na predlog MKGP je Vlada RS namenila 3.000 ton sadja in zelenjave humanitarnim organizacijam in javnim zavodom

Zaradi viškov sadja in zelenjave, ki so nastali kot posledica ruskega embarga, bo Slovenija s trga umaknila 3.000 ton teh kmetijskih proizvodov in jih namenila humanitarnim organizacijam ter javnim zavodom. Vlada Republike Slovenije je tako na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana na svoji 50. redni seji sprejela sklep in izdala Uredbo o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo. Uredba določa vrsto ukrepov, upravičence, pogoje in postopke za dodelitev pomoči za nadaljnje izredne začasne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo na podlagi Delegirane uredbe Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave.

Ukrepi so namenjeni stabilizaciji trga s svežim sadjem in zelenjavo ter ustalitvi cen. Uredba vzpostavlja nadaljnje začasne izredne ukrepe podpore za sektor sadja in zelenjave za preprečevanje in obvladovanje kriz in sicer kot odziv na krizo zaradi podaljšanja ruskega embarga do avgusta 2016. Skupna količina pridelka, do katere je Slovenija upravičena, je 3.000 ton svežega sadja oziroma zelenjave, ki ga Slovenija v celoti namenja za ukrep umik s trga z brezplačno razdelitvijo. Višina sredstev EU za plačilo ukrepa je 1.190.000 EUR.

Uredba predvideva umik s trga z brezplačno razdelitvijo celotne kvote 3.000 ton dobrodelnim organizacijam in ustanovam, ki jih v ta namen odobri država (Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas), ter vzgojno-izobraževalnim zavodom, vpisanim v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje (vrtcem, osnovnim ali srednjim šolam, dijaškim domovom, zavodom za vzgojo otrok s posebnimi potrebami), domovom za ostarele, centrom za usposabljanje, materinskim domovom, zavetiščem za brezdomce, varnim hišam, zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnim domovom, pri čemer se zagotovi, da so tako razdeljene količine dodatek h količinam, ki jih te ustanove navadno kupijo.

S trga se umika sveže sadje in zelenjava tržne kakovosti. Slovenski pridelovalci bodo lahko uveljavljali ukrep za pridelke, kot so jabolka, hruške, slive, paradižnik, korenje, sladka paprika, kumare in kumarice, zelje, cvetača ter glavnati brokoli. Upravičenci bodo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki pridelujejo sadje oz. zelenjavo, in so na agencijo oddali zbirno vlogo za leto 2015 vključno z geoprostorskim obrazcem za vloge in zahtevke na površino, kjer je prijavljeno sadje oz. zelenjava (preverba površin), ali imajo sklenjene pogodbe za pridelek letnika 2015 ter bodo agencijo uradno obvestili o umiku s trga in nimajo ugotovljenih nepravilnosti pri opravljenih kontrolah.

Ministrica Kopač Mrak o razpisu za štipendije

Ministrica Kopač Mrak: “Razveljavila sem razpis za deficitarne štipendije, že prihodnji teden pa bo objavljen nov razpis.”

Razpis za deficitarne štipendije, na katerega se je bilo mogoče prijaviti od 24. 8. 2015 dalje, je razveljavljen. Konec prihodnjega tedna bo Sklad za razvoj kadrov in štipendije objavil nov javni razpis. Analiza okoliščin, ki jo je zahtevala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je pokazala, da vlagatelji, ki so želeli dostopati do vloge preko spletne strani, niso bili v enakopravnem položaju do vlagateljev, ki so vlogo prejeli na sedežu sklada. Zato je razveljavila razpis, ki bo ponovljen že prihodnji teden.

Ministrica Kopač Mrak se je na novinarski konferenci najprej opravičila vsem, ki so imeli zaradi razpisa nevšečnosti. “Izvedba razpisa žal ni potekala tako kot smo pričakvali, saj spletna stran zaradi velikega povpraševanja ni bila dosegljiva v ključni uri, kar pomeni, da kljub drugim možnostim tudi na spletu, kandidati za štipendije niso imeli vsi enakopravnega dostopa do vloge, kriterij pa je bil ura oddane vloge, zato je bila ta prva ura in pol, ko sistem ni deloval, tako pomembna,” je ob tem povedala ministrica Kopač Mrak in že najavila nov razpis.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije bo tako že prihodnji petek, 4. 9. 2015 objavil nov razpis za deficitarne štipendije skupaj z vlogo, ki jo bo sicer mogoče oddati od 11. 9. 2015 dalje. Zaradi obstoječih pravnih okvirjev v tem trenutku, če želimo štipendije podeliti še za letošnje šolsko leto, postopkov ne moremo spreminjati in bo prav tako štel vrstni red prispelih vlog. Bodo pa pri obravnavi vlog imeli prednost dijaki, vpisani v prvi letnik. Prihodnje leto bo po zagotovilih ministrice razpis za deficitarne štipendije objavljen v začetku leta, določeni pa naj bi bili tudi podrobnejši kriteriji, s katerimi bi preprečili takšne nevšečnosti, kot so se dogodile pri aktualnem razpisu.

Obmejni objekt na meji Slovenija - Italija

Poslansko vprašanje Matjaža Nemca ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju v zvezi z obmejnimi objekti

Spoštovani minister za javno upravo Boris Koprivnikar!

Z vstopom v evropsko družino 2004 je Slovenija naredila velik korak. Korak na katerega smo bili in smo lahko še danes upravičeno ponosni. Dolgoletne priprave in ves trud, ki smo ga vložili v to, da smo bili na to zgodovinsko dejanje pripravljeni optimalno, se nam je obrestoval in Slovenija je bila tudi po vstopu v Evropsko unijo med evropskimi partnerji vse bolj prepoznana kot kredibilna članica, katera zmore preseči nadaljnje ovire za polno integracijo na vseh področjih.

V kolikor smo lahko ponosni na vsa dejanja na poti v polno integracijo, tudi glede vstopa v Shengensko območje, pa ne moremo s ponosom govoriti o načrtih in izvajanju vseh ukrepov, ki bi morali slediti po tem. Glede na to, da smo v letu 2015, torej osem let po vstopu v Schengen, bi bilo za pričakovati, da se bo država vsaj v obdobju petih let sposobna prilagoditi na delujoči režim, ne samo z varnostnega in organizacijskega vidika, temveč tudi z vidika rekonstrukcije in upravljanja z obmejnimi objekti.

Žal smo tudi sedaj priča nejasnostim in pomanjkanju celostnega načrta države, kaj storiti z mnogimi obmejnimi objekti ter nasploh ureditvijo prostora ob teh objektih. Krivično bi bilo reči, da država ni naredila nič, vsekakor pa premalo in prepočasi. Zaradi parcialnega reševanja problematike propadajočih objektov in površin okoli njih je – po poročanju dnevnega časnika iz junija letošnjega leta – od 81 obmejnih objektov v lasti države še 69 teh objektov, 7 pa jih je država brezplačno prenesla na občine, 5 pa prodala. Ne gre spregledati, da bo število teh objektov po vstopu Hrvaške v Schengen še dodatno naraslo za 49.

V vseh osmih letih mediji nemalokrat poročajo o zapletih glede obmejnih objektov, ko trči interes lokalnih skupnosti in zasebnih investitorjev ob neposluh in neaktivnost države, ki se oklepa lastništva, a s temi objekti ne zmore racionalno in gospodarno ravnati. Še več, objekti so nemalokrat prepuščeni zobu časa in s tem propadanju. Če Slovenci s pregovorno nevoščljivostjo opazujemo debel sosedov krompir, pa bi bil pogled preko državnih meja zelo dobrodošel za katerega izmed pristojnih, ko bi imeli na eni strani – žal  ne naši –  moč videti podjetniške, nemalokrat zelo inovativne ideje, kaj postoriti z obmejnimi objekti, na drugi, slovenski strani meje pa vidimo klavrno sliko obmejnih objektov. Odgovor ministrstva za javno upravo za dnevni časnik junija letos, da ima država ponekod še probleme glede lastništva zemljišč, ne more ostati edini izgovor za nemoč in neaktivnost ministrstva. Najbrž se te nevšečnosti ne dotikajo vseh objektov, za katere občine prosijo za prenos državnega lastništva na lokalne skupnosti, ki imajo načrte in vizijo.

Žalostna podoba nekaterih zapuščenih objektov in njihove okolice se tako klavrno nadaljuje. Prvi vtis obiskovalcev naše lepe dežele ob pogledu na razpadajoče objekte je tako bolj podoben sceni kakšnega nizkoproračunskega filma o zapuščenem območju bivše meje med blokoma hladne vojne kot o vtisu na prelepo deželo polno naravnih in kulturnih danosti. Vladna pomoč gospodarstvu, kot eni izmed gonilnih sil nadaljnjega razvoja Slovenije in ustvarjalca novih delovnih mest, pa ob tem ostane le še medla fraza, s katero se polni naveličana ušesa vseh tistih, ki so pripravljeni v te objekte vlagati svoj denar in čas.

Zato vas, spoštovani minister Koprivnikar, sprašujem naslednje:

Kdaj in kaj bo država naredila z 81 obmejnimi objekti na državnih mejah z Avstrijo, Madžarsko in Italijo, da ti ne bodo več prepuščeni pravnim razprtijam o lastništvu in negospodarnemu ravnanju države?

Ali obstaja kratkoročen načrt upravljanja s temi objekti s strani države in če ne, zakaj država lastništva teh objektov – kjer obstajata interes in načrt – ne prenese na lokalne skupnosti?

Ali so ti objekti in zemljišča na dražbi in ali ob tem obstaja strategija komu, pod kakšnimi pogoji ter za kakšno ceno jih prodati, kajti navsezadnje gre za objekte, ki bi morali meti poseben status zaradi svoje lege?

Matjaž Nemec
poslanec Socialnih demokratov v Državnem zboru RS

Obisk GT SD v Slovenj Gradcu

Glavni tajnik Dejan Levanič na obisku pri OO SD Slovenj Gradec in OO SD Kranj

Glavni tajnik Socialnih demokratov Dejan Levanič po krajšem poletnem premoru nadaljuje s tedenskimi obiski lokalnih odborov in mreže SD. Med delovnimi obiski članicam in članom predstavlja aktualno delovanje stranke, poslanske skupine in ministrstev, ki jih vodijo ministri iz vrst SD ter smernice in programske usmeritve socialne demokracije za letošnjo jesen. Zadnji teden v avgustu je tako glavni tajnik Levanič najprej v torek, 25. avgusta, obiskal Območno organizacijo SD Slovenj Gradec, nato pa se v četrtek, 27. avgusta, skupaj z vodjo poslanske skupine Matjažem Hanom udeležil družabnega srečanja Območne organizacije SD Kranj, ki so ga tokrat pripravili v Tržiču.

Obisk GT SD v Tržiču

Strniša na srečanju Višegrajske skupine

Državna sekretarka Strniša na delovnem srečanju ministrov Višegrajske skupine na Češkem

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša se je udeležila zasedanja ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Romunije, Slovenije in Avstrije, ki je potekalo 26. in 27. avgusta na Češkem (České Budějovice).

Državna sekretarka Strniša se je na povabilo češkega ministra za kmetijstvo Mariana Jurečke udeležila zasedanja ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Romunije, Slovenije in Avstrije (V4+4) v Českih Budějovicah. Slovenija ima znotraj Višegrajske skupine, poleg Bolgarije, Romunije in Avstrije, status opazovalke.

Na prvem srečanju pod češkim predsedstvom je prvi dan, 26. avgusta, potekala razprava o aktualnih kmetijskih vsebinah, med katerimi je trenutno najbolj aktualna razprava o stanju na trgu mleka in mlečnih proizvodov. Poleg tega so prisotni razpravljali tudi o problematiki potvorb v verigi proizvodnje hrane in krme ter izmenjali izkušnje na področju ravnanja s tlemi.

Drugi dan, 27. avgusta, je potekal obisk in udeležba na svečani otvoritvi največjega češkega kmetijsko-živilskega sejma »Bread Basket 2015«.

V razpravi o trenutnem stanju v sektorju mleka in mlečnih proizvodov so bile izpostavljene vse večje težave, s katerimi se sooča ta sektor v vseh državah. Te so posledica predvsem prepovedi uvoza kmetijsko-živilskih proizvodov s poreklom EU na trg Ruske federacije ter ukinitve sistema mlečnih kvot. Poleg tega tudi globalni obeti za sektor niso spodbudni, k čemur pripomorejo nižji uvoz mleka in mlečnih proizvodov s strani Kitajske in povečana globalna proizvodnja mleka. O zaostrenem stanju na trgu mleka in na drugih trgih je potekala razprava tudi na julijskem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju, prav tako pa bo temu namenjen tudi izredni Svet za kmetijstvo in ribištvo, ki bo potekal 7. septembra.

Državna sekretarka Strniša je v razpravi držav V4+4 opozorila, da je tudi Slovenija zelo zaskrbljena nad zaostrovanjem in slabšanjem razmer v mlečnem sektorju, saj so se tudi pri nas v zadnjih dvanajstih mesecih odkupne cene znižale za skoraj 25 %. To je še toliko bolj zaskrbljujoče, saj je prireja mleka poleg prireje govejega mesa najpomembnejša proizvodna usmeritev slovenskega kmetijstva, ki prispeva okoli 15 % k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje, 45 % prireje mleka pa poteka na hribovskih in gorskih območjih. Slovenija zato podpira vse do sedaj predlagane ciljne ukrepe, ki bi učinkovito prispevali k znižanju tržnih presežkov ter pripomogli k stabilizaciji razmer na trgu mleka. Poleg tega pa bo Slovenija na Svetu za kmetijstvo in ribištvo 7. septembra predstavila tudi nekatere dodatne predloge za stabilizacijo stanja na trgu mleka.

Državna sekretarka je opozorila tudi na stanje v sektorju svinjskega mesa. Poudarila je tudi, da je potrebno v razpravi o potrebnih ukrepih čim bolj združiti in povezati različne predloge držav članic.

V okviru razprave o potvorbah v verigi proizvodnje hrane in krme so prisotni razpravljali o najpogostejših goljufivih praksah na tem področju. Na podlagi dosedanjih izkušenj se med t.i. potvorbe uvrščajo npr. zamenjava ključnih sestavin proizvodov z nadomestki, napačno navajanje deležev sestavin, napačno označevanje neto teže, prodaja običajnih živil kot ekoloških oz. iz drugih shem kakovosti, ponarejanje blagovnih znamk, ponarejanje roka uporabnosti, ponarejanje porekla blaga…

Državna sekretarka Strniša je v svojem nastopu poudarila, da je za Slovenijo ključna usmeritev, da je pravica potrošnika, da je ustrezno informiran. Prav tako je po našem mnenju zelo pomembno, da so potrošniki obveščeni, če pride do potvorb ali goljufij. Čeprav v Sloveniji ta problematika ni zelo pereča, imamo nekaj izkušenj, ki so pokazale, da je najbolj učinkovita kazen za kršitelje njihova javna obravnava. V zvezi z ukrepi za krepitev boja proti potvorbam je državna sekretarka izpostavila osveščanje potrošnikov in proizvajalcev, kot tudi pomen kratkih verig, ki predstavljajo večjo varnost, saj se členi verige med seboj bolje poznajo in si medsebojno zaupajo. Pridružila se je tudi mnenju ostalih držav, da je ključno dobro medsebojno sodelovanje in obveščanje znotraj držav in med državami.

V okviru točke, ki se je nanašala na prakse ravnanja s tlemi so se prisotni seznanili z različnimi praksami za ohranjanje tal in njihovo zaščito pred erozijo. Razprava o tem je še posebej aktualna, saj je Organizacija združenih narodov letošnje leto razglasila za Mednarodno leto tal. V svetu tako trenutno potekajo različne aktivnosti za ozaveščanje strokovne in širše javnosti o pomenu rodovitne prsti za trajnostni razvoj kmetijstva. Skupina V4+4 je razpravljala o morebitnih ukrepih in orodjih za zaščito tal ter preprečevanje poplav in erozije ter usklajenosti evropskih ukrepov.

Državna sekretarka Strniša je v razpravi poudarila, da so tla in njihovo ohranjanje zelo pomembni tudi za slovensko kmetijstvo, pri čemer pri nas največjo grožnjo predstavlja trajna izguba zemljišč, na eni strani zaradi opuščanja kmetovanja in zaraščanja, na drugi strani pa zaradi urbanizacije in pozidave kmetijskih zemljišč, ki predstavljajo samo 30 % površine naše države. Predstavila je konkretne ukrepe znotraj programa razvoja podeželja, ki so namenjeni ohranjanju in zaščiti tal. Podprla je tudi predlog ostalih sodelujočih držav, da se na temo praks ravnanja s tlemi v nadaljevanju organizira posebna razprava na strokovni ravni.

Ministrica Katič v Rojah

Ministrica Katič zaradi možnosti begunskega vala preverila logistične zmožnosti državnega centra v Rojah

Ministrica za obrambo Andreja Katič si je v sredo, 26. avgusta, v spremstvu generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darka Buta in poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana ogledala državni logistični center v Rojah.

Obisk logističnega centra je bil namenjen seznanitvi ministrice Katič s stanjem opreme in nastanitvenih zmogljivosti, ki bi jih v primeru begunskega vala potrebovali v Sloveniji. Ministrica Katič je ob tem izrazila skrb za begunce, ki bodo prišli v Slovenijo, in si želi, da bi jim omogočili človeku dostojno bivanje.

V državnem logističnem centru v Rojah in po regijskih logističnih centrih po Sloveniji ima Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na voljo približno 2.500 namestitvenih zmogljivosti, ki bi jih lahko uporabili za namestitve beguncev.

Delegacija SD na sejmu AGRA

Socialni demokrati obiskali 53. mednarodni sejem AGRA v Gornji Radgoni

Predsednik SD in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan ter državna sekretarka na MKGP mag. Tanja Strniša sta v torek, 25. avgusta, na sejmu AGRA sprejela številčno delegacijo Socialnih demokratov, v kateri so bili tudi ministrica za obrambo Andreja Katič, poslanci Matjaž Han, Janko Veber in Marija Bačič, glavni tajnik SD Dejan Levanič, župani iz vrst SD dr. Aleksander Jevšek, Martin Rebolj, Branimir Strojanšek in Bojan Borovnik ter vodstva lokalnih organizacij SD v Pomurju.

SD na sejmu AGRA 11

Na razstavnem prostoru MKGP sta minister Židan in državna sekretarka Strniša predstavila ključne usmeritve ter poudarke letošnjega tradicionalnega sejma, med njimi pa tudi nekatere projekte kmetijskega ministrstva, delegacija SD pa je v znak podpore pobudi za razglasitev svetovnega dne čebel naredila tudi t.i. »selfie«. Po uvodni predstavitvi smo Socialni demokrati obiskali razstavne prostore in številne razstavljavce na sejmu, med drugim tudi sejemska prostora Zadružne zveze Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije ter še nekatere druge pomembnejše razstavljavce.

SD na sejmu AGRA 3

Nato smo se v spremstvu vodstva Pomurskega sejma udeležili še svečane razglasitve rezultatov in podelitve medalj državnega ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona, ki jih je podelil minister Židan. Ob podelitvi nagrad je Židan čestital vsem zbranim, ki so zbrali pogum in poslali vina na ocenjevanje. Kot eno izmed pomembnejših sporočil srečanja je izpostavil pričakovanje zavzemanja za ohranitev polne zaščite Terana, tako iz strani politike kot tudi vinogradnikov.

SD na sejmu AGRA 19

“Pomembno je povedati, da je boj za Teran, ki ga bijejo slovenski Kraševci ter ljudje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, boj nas vseh in celotnega slovenskega kmetijskega sektorja, zato pri tem pričakujem, da ne bomo ‘klonili’, ampak bo Slovenija enotna pri zagovarjanju naših strokovnih argumentov, da je Teran vino, ki ga proizvajajo zgolj in samo na Krasu ter je tudi del kulturne dediščine in nacionalne identitete,” je poudaril minister Židan.

SD na sejmu AGRA 20

53. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA je v soboto, 22. avgusta, otvoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni gost sejma pa je bil tudi predsedujoči Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo, minister za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja vojvodstva Luksemburg Fernand Etgen. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je v nagovoru udeležencem izpostavil pomembnost kmetijskih zemljišč in njihovo varovanje. Sicer je letošnja AGRA tokrat v ospredje postavila rodovitna tla za varnost preskrbe s hrano, saj je letošnje leto mednarodno leto prsti. Predsednik republike Borut Pahor je v otvoritvenem nagovoru poudaril pomen kmetijsko – živilskega sejma v Gornji Radgoni in povedal, da trenutna kmetijska politika potrebuje podporo. “Zavedamo se, da moramo tistim, ki živijo od kmetijstva pomagati s sodobnimi principi državne intervencije, sicer ne bomo dosegli enake kakovosti življenja na podeželju in v urbanih središčih,” je povedal predsednik Pahor.

SD na sejmu AGRA 14

Minister Dejan Židan je v svojem govoru spomnil na dosežke na področju slovenskega kmetijstva v preteklosti in poudaril, da je bila Slovenija ena prvih držav članic EU, ki je začela izvajati nov Program razvoja podeželja. Ta v Slovenijo na leto prinese 300 mio evrov. Nova kmetijska politika se v Sloveniji že izvaja in to je dosežek vreden omembe. “Letos smo naredili tudi pomemben korak naprej na področju dopolnilnih dejavnosti. V Sloveniji je trenutno registriranih več kot 15.000 dopolnilnih dejavnosti in na tem področju smo z novo uredbo premostili glavne administrativne ovire. Kmetje imajo tako s priglasitvijo dejavnosti manj dela in lahko svojo energijo usmerjajo v izvajanje dejavnosti.”

SD na sejmu AGRA 12

Minister Židan je v govoru izpostavil tudi dosežek, da  kmetom ni več potrebno prisilno voditi knjigovodstva. Opozoril je tudi na tveganja, ki so pred nami. “Na svetu je milijarda ljudi lačnih in osnova za proizvodnjo hrane so kmetijska zemljišča. Ta so omejena in so tudi ogrožena. Na eni strani jih ogroža erozija na drugi strani se zaraščajo. Dokončno pa nekaj kmetijskih zemljišč odvzame nenadzorovana gradnja. Na MKGP se bomo še naprej močno zavzemali za varovanje kmetijskih zemljišč.” Spomnil je še na ministrsko konferenco na Ptuju, kjer so ministri in drugi visoki predstavniki iz 15 držav EU in Zahodnega Balkana razpravljali o prepovedi gojenja GSO v Evropi. Ob tem je povedal, da je pomembno, da naša kmet in kmetica ohranita stalnega kupca, ki vsakodnevno na trgovskih policah išče lokalno hrano. “Če bo potrošnik na policah iskal slovenski proizvod bodo slovenski izdelki na policah tudi ostali.”

SD na sejmu AGRA 17

Minister Židan se je v spremstvu luksemburškega ministra Fernanda Etgena udeležil  srečanja kmetic ob 20. obletnici obstoja Zveze kmetic Slovenije. V svojem govoru se je kmeticam zahvalil za njihovo neprecenljivo delo in jim zagotovil, da se zaveda njihovega vpliva, ki ga imajo tako na pridelavo hrane, kot tudi na samo krajino. Okrogle mize Zveze kmetic Slovenije pa se je v nadaljevanju udeležila državna sekretarka mag. Tanje Strniša, ki je v imenu ministrstva tudi prevzela priznanje / zahvalo za razumevanje, priložnost in pomoč pri njihovem delovanju.

SD na sejmu AGRA 1

Nedelja na sejmu AGRA je bila posvečena čebelarstvu, gozdarstvu in kmetijski tehniki. Minister Dejan Židan je dan na sejmu začel s »kavo z ministrom«, nato pa podelil priznanja ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo. Srečal se je tudi s skupino kmetovalcev iz Avstralije, predstavniki Sekcije za mlinarstvo in Sekcije za pekarstvo ter s predstavniki Zveze podeželske mladine. V popoldanskih urah si je minister ogledal trening priprave živali za javno predstavitev in podelil priznanja državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov.

SD na sejmu AGRA 6

Tretji dan na kmetisko-živilskem sejmu AGRA je bil namenjen živilsko predelovalni industriji, govedorejcem in veterinarjem. Minister Dejan Židan je dan na sejmu nadaljeval na posvetu veterinarjev ter na posvetu o pomenu povezovanja deležnikov v slovenski prehranski verigi in sodeloval tudi na posvetu “Inovativne nepoštene prakse v verigi preskrbe s hrano”, ki ga je sklical Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano ter podelil priznanja zmagovalcem mednarodnega ocenjevanja prehranskih izdelkov, osrednji dogodek pa je bilo tradicionalno srečanje z bivšimi kmetijskimi ministri in ministrico. MKGP je organiziral tudi dve okrogli mizi, in sicer na temo veriga v preskrbi s hrano in o varni hrani.

SD na sejmu AGRA 10

Četrti dan na kmetisko-živilskem sejmu AGRA je bil namenjen vinogradnikom in vinarjem, sadjarjem, KGZS, konjerejcem, lipicantskim konjem, Porabju in someljejem. Osrednji dogodek je bila podelitev nagrad vinarjem, dan pa so s slovesnostjo obeležili tudi z dogodkom KGZS ob 15. obetnici delovanja. MKGP je na razstavnem prostoru pripravilo okrogli mizi na temo Terana in Industrijske konoplje, medijem pa je predstavilo promocijsko kampanjo »Eno lokalno jabolko na dan«, s katero želi povečati porabo lokalno pridelanih jabolk.

SD na sejmu AGRA 2

Ministrstvo je v sodelovanju s sadjarji in Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS začelo promocijsko kampanjo »Eno lokalno jabolko na dan«, s katero želi povečati porabo lokalno pridelanih jabolk. Slovenskega potrošnika želi akcija opozoriti na prehranske koristi uživanja lokalnih jabolk, ki naj jih vključijo v vsakodnevni uravnotežen obrok. Potrošniki lahko spoznajo in okusijo različne sorte jabolk, ki jih pridelujemo v Sloveniji, njihove posebnosti in sezono pridelave, njihov način shranjevanja ter uporabo jabolk v kulinariki.

SD na sejmu AGRA 13

Minister Židan je na novinarski konferenci izpostavil hitro ukrepanje države, ki je bilo pripravljeno v sodelovanju z deležniki, ki nosijo večino posledic prepovedi izvoza sadja zaradi uvedbe ruskega embarga. Ob tem je minister Židan izpostavil tri ukrepe, ki jih je sprejelo ministrstvo: priprave na pospešeno črpanje EU sredstev, namenjenih blaženju škode po embargu (odkup 3 tisoč ton sadja, ki se jih bo razdelilo med humanitarne organizacije, javne zavode in šole); povečanje stopnje zavarovalnih premij za sadjarstvo ter povečanje zanimanja potrošnikov za uživanje jabolk, kar bo doseženo preko jesenske kampanje promocije jabolk. Glavnina akcije z radijskim oglaševanjem, kontaktnimi in izobraževalnimi oddajami bo potekala med 15. septembrom in 15. oktobrom, ostali promocijski dogodki pa bodo potekali vse do Dneva slovenske hrane in Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki bo 20. novembra letos.

SD na sejmu AGRA 16

Minister se je četrti dan sejma Židan udeležil dogodka ob 15. Obletnici KGZS. V svojem govoru je izpostavil dolgoletno tradicijo zborništva na slovenskih tleh, pozabil pa ni niti izpostaviti zaslug velikana zborničnega gibanja v samostojni Sloveniji dr. Jožeta Zagožna.  V svojem govoru je med drugim še izpostavil, da je zbornica močen in kompetenten zagovornik svojih članov in samo letos z ministrstvom uspela s predlogom o prostovolnem knjigovodstvu, uredbo o dopolnilni dejavnosti ter dohodnini. Minister je v svojem govoru poudaril ranljivost kmetijskega sektorja, ki ni krivo za krize, vseeno pa jih najbolj občuti – tako sta trenutno naranljivejša sadjarstvo in zelenjadarstvo. Na sejmu AGRA je potekala tudi skupna seja Odbora DZ za kmetijstvo in Odbora za gospodarstvo v DZ, kjer so razpravljali o stanju pogajanj za sklenitev Čezatlantskega partnerstva na področju trgovine in naložb med EU in ZA (TTIP), katere se je udeležil minister Židan.

SD na sejmu AGRA 8

Ministrstvo je na svojem razstavnem prostoru organiziralo okroglo mizo na temo »Teran – del kulturne dediščine in nacionalne identitete«, ki se jo je udeležila državna sekretarka Tanja Strniša. Poudarila je, da je teran zaščiten v skladu z evropskim pravnim redom, ki ga je treba spoštovati in ki je Hrvaški v času pristopnih pogajanj dajal možnost, da uveljavi svoje interese, vendar tega ni storila. Z vidika Slovenije zato ni nobenega odprtega vprašanja glede zaščite Terana. Na okrogli mizi je sodeloval tudi predstavnik Biotehnnične fakultete, Denis Rusjan, ki je še enkrat izpostavil rezultate analize mešane Hrvaško-Slovenske skupine strokovnjakov, da so genotipi trt, prinešenih iz hrvaške, enaki slovenskemu genotipu sorte Refošk. Strokovni vodja projekta za zaščito terana, dr. Frederik Vodopivec, je zato zaključil, da je diplomacija na pravi poti in mora svoje delo opraviti do konca.

SD na sejmu AGRA 7

Druga okrogla miza, ki jo je organiziralo ministrstvo, je bila namenjena konoplji je bila namenjena »Konoplja – priložnost za kmetijsko-prehranski sektor?«, na kateri so razpravljalci ugotavljali koliko novih delovnih mest bi ta lahko prinesla, seveda pa bi bilo potrebno pred tem še spremeniti niz zakonodaje, ki v tem trenutku otežuje zaposlovanje in predelavo rastline. Sicer pa je ministrstvo na razstavnem prostoru tudi organiziralo delavnico: »Analiza prsti kot osnova za vrtnarjenje«, ki je bila zelo dobro obiskana, predavateljica pa je ponudila široko paleto idej za drugačno in inovativno vrtnarjenje.

SD na sejmu AGRA 15

Predzadnji dan sejma AGRA je bil namenjen slovenskim zadružnikom, prašičerejcem in slovenski zelenjavi. Sejemskega dogajanja se je udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ki se je skupaj z ministrom mag. Dejanom Židanom udeležil podelitve priznanj Zadružne zveze Slovenije. Še pred tem, sta se skupaj z obiskovalci srečala na tradicionalni »kavi z ministrom«, s skupno sliko pa sta podprla tudi pobudo za Svetovni dan čebel.

SD na sejmu AGRA 4

Minister se je v nadaljevanju udeležil posveta prašičerejcev in se srečal z zamejskimi Slovenci v okviru AGRASLOMAK. V popoldanskih urah je minister podelil nagrade rejcem drobnice. Na razstavnem prostoru MKGP pa sta potakala tudi dva posveta; prvi je imel naslov »Novosti na področju dopolnilnih dejavnosti«, drugi pa »Možnosti namakanja v Sloveniji in izkušnje namakanja na Nizozemskem«. Okrogli mizi sta izpostavili temi o zmanjšanju zavržkov hrane in pomembnosti ohranjanja kmetijskih zemljišč.

SD na sejmu AGRA 5

Zadnji dan sejma AGRA je bil namenjen naravnim parkom, ekološkemu kmetijstvu in semenarjem. Jutranjo kavo oz. zajtrk z obiskovalci je gostil državni sekretar Miha Marenče. Na razstavnem prostoru MKGP je potekala predstavitev projekta »Informiranje potrošnikov o zmanjšanju zavržkov hrane, o rokih uporabe in shranjevanju hrane« in razstava prsti v Sloveniji. Sklepno dejanje 53. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma pa je bil posvet z naslovom “Kako prebuditi potencial  slovenskih kmetij za več lokalne ekološke hrane”.

SD na sejmu AGRA 9

SD na sejmu AGRA 18