Kandidati iz vrst SD za ministre Židan, Kopač Mrak in Veber dobili podporo matičnih odborov v DZ

Dejan Židan hiring 1

Poslankam in poslancem so se pred delovnimi telesi Državnega zbora predstavili kandidati za ministre v novi vladi iz koalicije strank SMC-DeSUS-SD. Kandidatka in kandidata iz vrst Socialnih demokratov so s svojimi predstavitvami dovolj suvereno prepričali poslanke in poslance v matičnih odborih, da so jim dali podporo za ministrovanje na treh resorjih nove vlade. Kandidatka za ministrico za delo dr. Anja Kopač Mrak je med zaslišanjem na matičnem parlamentarnem odboru med prihodnjimi projekti, zaradi katerih se je odločila ponovno kandidirati, naštela tudi reorganizacijo centrov za socialno delo (CSD), uvedbo informativnih izračunov socialnih transferjev in reformo študentskega dela.

AKM hiring www

Ključ do uspešnih ukrepov kandidatka vidi v usklajenosti med različnimi sektorji. Pri tem je spomnila na zakon o dolgotrajni negi in osebni asistenci, ki bo zajel tako socialno in zdravstveno področje. Njegova priprava bo zato terjala sodelovanje obeh pristojnih ministrstev. Posebne pozornosti ministrstva bodo, tako dr. Anja Kopač Mrak, tudi v prihodnjem mandatu deležne ranljive skupine prebivalstva. Napovedala je nove popravke socialne zakonodaje, ki naj bi poenostavili zakonodajo in prispevali k odpravi administrativnih ovir.

Ena od ključnih nalog ministrstva ostaja sprememba pokojninskega sistema, ki bi po besedah dr. Anje Kopač Mrak morala zaživeti do leta 2020. Pri tem je opozorila na nujnost čim širše razprave deležnikov o tem, kakšen sistem si pravzaprav želimo. Kandidatka se je po pričakovanju dotaknila v četrtek objavljenih podatkov, ki govorijo o porastu stopnje tveganja revščine v državi. V zvezi s tem je spomnila na zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je močno posegel v družinske dohodke. Veliko težavo predstavlja tudi porast neaktivne populacije.

Po podatkih statističnega urada je stopnja tveganja revščine v letu 2013 znašala 14,5 odstotka, kar je za eno odstotno točko več kot leto prej. V zvezi s tem je dr. Anja Kopač Mrak opozorila, da se podatki o povišanju stopnje v letu 2013 nanašajo na dohodke prebivalstva iz leta 2012, ko se je okrepila brezposelnost. Na seznam pomembnih projektov ministrstva je dr. Anja Kopač Mrak uvrstila tudi reorganizacijo CSD ter sprejetje resolucije o družinski politiki in družinskega zakonika. Po njenih besedah naj bi reorganizacija CSD predvsem prinesla izboljšanja storitev oz. “novo logiko dela”.
V uvodnem delu predstavitve je sicer kandidatka za ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izpostavila dosežke svojega ministrovanja v zadnjemu letu in pol. Predstavitvi so sledila vprašanja članov odbora. Velik del jih je bil povezan z ukrepi na trgu dela. Po besedah dr. Anje Kopač Mrak ključna problema trga dela ostajata starostna segmentacija in stroškovna neenakost med različnimi oblikami dela.

Hiring Dejan Židan

Kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v novi vladi mag. Dejan Židan je v predstavitvi odboru DZ za kmetijstvo kot prioritete svojega novega mandata izpostavil tri usmeritve, in sicer zmanjševanje administrativnih bremen, operativno izvajanje deklaracije zagotovimo.si hrano za jutri ter zagotavljanje uspešno delujoče gozdno-lesne verige. Mag. Dejan Židan je v predstavitvi izpostavil, da je ministrstvo pred izvajanjem nove kmetijske politike, ki posega v obdobje 2014-2020, kjer so bila pogajanja leto dni predolga, zato se bo začela izvajati prihodnje leto. “Letos je treba na operativni ravni sprejeti manjkajoče uredbe in druge akte, da se pripravimo na 2015, večina uredb je pripravljenih, potekajo pogajanja z nevladnimi organizacijami,” je dejal.

Kot drugo zadolžitev, ki se bo začela že prve tedne po začetku novega mandata, je izpostavil ukrepe zaradi stabilizacije slovenskega trga zaradi ruskega embarga. Pri tem je opozoril, da je Slovenija pod pritiskom sekundarnih učinkov, da se bodo torej pojavili viški hrane iz drugih evropskih držav. Že prihodnji teden bo ministrstvo začelo s pozivi, da prebivalci še bolj posegajo po domači hrani. Pristojni organi pa bodo skušali preprečevati, da prihaja v Slovenijo hrana, ki je napačno označena ter napačne kakovosti. “Izvajamo okrepljen nadzor uvoza sadja in perutninskega mesa. To so ukrepi, ki so bistveni do konca leta,” je dodal mag. Židan.

Obenem je izpostavil ukrepe v smer povečanja proizvodnje hrane. “Prišli smo do ocene, da je bila stopnja samooskrbe pred 20 leti 85-odstotna, sedaj pa je pri 75-odstotna. Rast smo ponovno beležili leta 2011 ter letos, tudi na segmentu surovega mleka, ki daje delo največ slovenskim kmetijam,” je pojasnil kandidat za ministra. Rasti si želi zlasti na področju vrtnin, proizvodnje krušnih žit ter stabilizacijo proizvodnje surovega mleka, kjer polovica proizvodnje poteka pri gorskih kmetijah. Za bližnjo prihodnost je omenil tudi pomoč mladim kmetom, uvedbo sheme za malo kmetijo, naslednje leto bo uvedena tudi proizvodna vezava, in sicer med drugim tudi na vrtnine. Izvajati se bo začel nov program razvoja programa podeželja, kjer bo na voljo 1,1 milijarde evrov. V Bruslju je že slovenski osnutek programa, formalno pa naj bi bil potrjen januarja ali februarja, razpisi se bodo začeli marca.

“Prihodnje leto bo na voljo zelo veliko razpisov, tako za prenos znanja, za področje gozdarstva, ekološke proizvodnje, okoljskih politik, za območja z omejenimi dejavniki kmetovanja, pa tudi tehnološki razpisi. Ob tem ministrstvo poziva svetovalne službe, naj se na razpise pripravijo. Pri aktualnih vprašanjih je mag. Židan ponovno izpostavil izrazito odklonilno mnenje Slovenije glede uporabe gensko spremenjenih organizmov, uporabe mesa kloniranih živali, dotaknil pa se je tudi pomena certificiranja kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Mag. Dejan Židan je zagovornik državnega upravljanja z državnim gozdom. Opozoril je na veliko nepovezanost zasebnih lastnikov gozdov, zato bodo ukrepi šli tudi v smer sofinanciranja povezovanja zasebnih lastnikov, več denarja pa bo na razpolago tudi za gozdarske ukrepe. Izpostavil je, da je izraz subvencije napačen, saj da kmetje ne dobivajo subvencij. “Slovenija in EU sta dali do kmetijstva določene zahteve kot javno dobro in izvajanje teh zahtev sofinanciramo. Eden je proizvodnja hrane ter drugi varovanje okolja, torej ohranjanje narave,” je pojasnil. Kandidat za ministra mag. Dejan Židan si želi, da bi bil tokrat minister za štiri leta, saj da bo tako lahko vsaj nekatere projekte izpeljal do konca in da bodo vidni tudi učinki.

Janko Vebr hiring www

Kandidat za obrambnega ministra Janko Veber kot prvi cilj svojega morebitnega ministrovanja izpostavlja usposobitev enote Slovenske vojske (SV) za pomoč gasilcem in civilni zaščiti pri reševanju v primerih naravnih nesreč. Slovenijo namreč v zadnjem času ogrožajo predvsem naravne nesreče, zato je ključno učinkovito odzivanje nanje. Veber je pretežni del svoje predstavitve pred matičnim odborom DZ namenil prav učinkovitemu spopadanju z naravnimi nesrečami in s tem povezanim statusom pripadnikov civilne zaščite in gasilcev ter vpetosti vojske v sistem zaščite in reševanja.

Za skupno učinkovito ukrepanje se je treba primerno opremiti in usposobiti, je poudaril Veber, ki pa pravi, da je zato potrebno zvišanje obrambnega proračuna. Zaradi omejenih sredstev Veber rešitev vidi v nabavi večnamenske opreme, ki bi se torej lahko uporabljala tako v vojski kot tudi za primere naravnih nesreč. Veber med prednostne cilje uvršča pripravo nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri sistemu prostovoljstva, predvsem prostovoljnih gasilcev, je treba poskrbeti za ustrezen status društev, zvez in pravnih oseb, da bodo lahko sama dobila sredstva za posodabljanje. Glede statusa prostovoljnega gasilca Veber zagovarja nadgrajevanje odnosa med delodajalcem in zaposlenimi prostovoljci.

Ministrski kandidat se zavzema tudi za ohranjanje vseh 13 regijskih centrov, saj je težko predvideti, kje se bodo zgodile nesreče. Če bo postal minister, si bo prizadeval za izenačenje možnosti izvajanja ukrepov v vseh občinah. Kandidatu se pomembno zdi tudi ohranjanje uporabe policijskih in vojaških helikopterjev pri nudenju nujne medinske pomoči. Obenem zaradi prilagoditev cilja dejanskim zmožnostim načrtuje tudi spremembo srednjeročnega obrambnega programa za obdobje 2015-2020. Veber si želi tudi spremembo ravnovesja pri razdelitvi izdatkov obrambnega resorja. Zdaj gre namreč skoraj tri četrtine sredstev za plače, za delovanje sistema in investicije pa bistveno manj.

Med prednosti pri delovanju vojske Veber prišteva dosledno ureditev osrednjega vadišča SV na Počku, usposabljanje bojnih enot ter vzpostavitev dveh pehotnih enot, ene na zahodu in ene na vzhodu. Po njegovem pa bi lahko oblikoval eno bataljonsko skupino ter aktivirali vojaško strateško rezervo. V svoji predstavitvi je Veber omenil tudi razvoj centra odličnosti za gorsko bojevanje in analizo zakona o obrambi. Glede vojaške obveščevalne službe Veber zagovarja zagotovitev civilnega nadzora na različnih ravneh.

Dejstvo, da ima Slovenija največ pripadnikov, ki so na misijah v tujini, na zahodnem Balkanu, se mu zdi pravilna usmeritev. Vendar je treba po njegovem spremljati tudi dogajanja v Sredozemlju in pa tudi v ostalih regijah, ki jih bomo dogovarjali z zunanjo politiko EU in Nata. Veber je tudi zagovornik pametne obrambe v okviru Nata, torej, da vsaka država članica ne razvija vsega, ampak da države sodelujejo in se dopolnjujejo glede na zmožnosti, ki jih imajo.

Po napovedih bo Državni zbor o novi vladni ekipi odločal v četrtek, 18. septembra, 12. Vlada Republike Slovenije pod vodstvom premierja dr. Mira Cerarja pa naj bi takoj po potrditvi v DZ že začela z delom.

Konferenca SD potrdila vstop stranke v vladno koalicijo

photo 1-2

Članice in člani Konference Socialnih demokratov so na 9. seji najvišjega organa stranke med dvema kongresoma soglasno potrdili vstop v vlado pod vodstvom mandatarja Mira Cerarja. Predsedujoči SD mag. Dejan Židan je po seji konference poudaril, da so v SD, čeprav imajo samo tri ministrstva, odgovorni za delo vlade kot celote. Zato bodo skrbno spremljali, ali se koalicijski sporazum tudi izvaja tako, kot je zapisan. Glavni razlog za vstop v koalicijo je bil po besedah Židana v tem, da je le na ta način mogoče izpolnjevati obljube, dane pred državnozborskimi volitvami. Obenem pa se v SD po njegovih besedah zavedajo, da je korektno izpogajani koalicijski sporazum šele prvi korak k izvajanju politike vlade, ki mora biti v korist vseh državljank in državljanov.

photo 1-1

Odločitev Konference SD je bila pričakovana, saj je vstop v koalicijo že pred tem skoraj soglasno predlagalo članstvo po območnih organizacijah stranke. Ob razpravi o koalicijskem sporazumu so se dotaknili tudi prihodnjega dela. Kot je pojasnil Židan, je bilo več pozivov, da v roku enega leta na najvišjih organih stranke preverijo, ali se koalicijski sporazum izvaja tako, kot je zapisan. Napovedal je, da bodo ministri iz kvote SD ter njihovi poslanke in poslanci zato “natančno spremljali delo vseh ministric in ministrov”, na tej podlagi pa bo stranka tudi sprejemala nadaljnje odločitve. “Čeprav imamo samo tri ministrstva, smo odgovorni za delo vlade kot celote,” je poudaril Židan.

photo 3-1

Predsedujoči SD sicer meni, da ima prihodnja vlada za razliko od prejšnjih “vse možnosti za to, da bo popularna”, saj mandat pričenja z občutno gospodarsko rastjo. Kljub rasti je po njegovih besedah sicer treba izpeljati nekatere ukrepe, vendar pa “ni nobene potrebe, da bi to delali na plečih ljudi”. Zaposleni, upokojenci in mladi namreč niso krivi za bančno luknjo ali za tajkunske zgodbe, je dejal. Ob ukrepih za pospeševanje gospodarske aktivnosti je za Židana pomembna tudi “moralna nota” tega koalicijskega sporazuma. Krivci, ki so državo pripeljali v tako težko stanje, bodo tako morali za svoja dejanja tudi odgovarjati, je pojasnil.

photo 4-1

V 12. Vladi Republike Slovenije bo SD predvidoma imela tri ministrska mesta. Ministrica za delo in minister za kmetijstvo bosta zelo verjetno ostala Anja Kopač Mrak in Židan, obrambni resor pa naj bi prevzel strankin poslanec Janko Veber. Židan je že pred sejo konference SD potrdil, da je Cerar z vsemi tremi že opravil pogovore. Židan, predsednik SMC Cerar in predsednik DeSUS Karl Erjavec so danes sicer že parafirali koalicijski sporazum. Podpis sporazuma, ki je predviden za ponedeljek, bo odprl pot za dokončno oblikovanje nove vlade. Po mandatarjevi oceni jo bomo dobili 18. ali 19. septembra.

Članice in člani Konference SD so na seji sprejeli tudi “izhodišča za močno lokalno samoupravo”. Kot je po seji povedal predsednik Konference SD Dejan Levanič, so vsem kandidatkam in kandidatom za funkcije županov in občinskih svetnikov podali “zelo jasno politiko”, kakšne lokalne samouprave si želimo”.

Predsednik Konference SD Dejan Levanič in predsedujoči stranki Dejan Židan – izjava po 9. seji konference from Socialni demokrati on Vimeo.

Voščilo ministra dr. Jerneja Pikala ob prvem šolskem dnevu

Minister Jernej Pikalo

Drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki, spoštovane učiteljice in učitelji, strokovne delavke in delavci, ravnateljice in ravnatelji,

kot vedno, vsako leto je tako, je tokratno poletje prehitro minilo. Verjamem, da so se počitniški dnevi prilegli in upam, da ste si nabrali energije za novo šolsko leto, ki je pred vrati.
 
Posebno dobrodošlico danes izrekam eni največjih generacij v zadnjih letih. Posebej me veseli, da bo letos prag šolskega prostora prestopilo več kot 20 tisoč prvošolcev. To je za nas in za celo Slovenijo izjemen dogodek.
 
Otroci in mladostniki ste po naravi zelo vedoželjni. Prepričan sem, da boste s pomočjo učiteljic in učiteljev to vedoželjnost potešili, znanje v šoli dobro okrepili in ga nato v srednji šoli in seveda višje, za tiste bolj ambiciozne, še  poglobili.

Vsako leto znova vam tudi polagamo na srce, kako je v življenju pomembno znanje. To je namreč ena od tistih zelo redkih dobrin, ki vam je nihče nikoli ne more vzeti. Pa čeprav se takrat, ko se je treba truditi, ko se je treba učiti in delati, zdi, da je šola nadležna, ampak ima svoj globok pomen in verjamem, da bo marsikdo od vas to spoznal šele v starejših letih. Mi, ki smo nekoliko starejši vemo, da v odraslosti vendarle šteje predvsem znanje. Učiteljice in učitelji imajo izjemno pomembno vlogo pri tem. Ste pravzaprav zavezniki, torej učiteljice in učitelji ter mladi, kajti dnevno sodelujete, drug drugega upam da spoštujete in delate v dobro obojih.
 
V šoli se mnogokrat spletajo prijateljstva. Zato vsem želim, da jih sklenete čim več. Vsekakor pa ne bi rad, da pozabite, da pomagate drug drugemu, da ste solidarni, strpni, da spoštujte drug drugega in drugače misleče, ter predvsem, in to je ena od komponent šole, da ste socialno občutljivi in da vam je mar drug za drugega.

Vsako leto znova vam tudi rečemo, da pazite na poti v šolo. Čeprav je druženje s prijatelji nekaj najlepšega, prosim, ne pozabite na pasti, ki jih na poti v šolo postavlja promet. Previdno torej, ko greste čez cesto, ali se celo v šolo vozite s kolesi.
 
Spoštovane učiteljice in učitelji, strokovne delavke in delavci, ravnateljice in ravnatelji,

na ministrstvu se zavedamo vašega izjemnega pomena dela za družbo v celoti in si z vsemi močmi prizadevamo ustvariti čim boljše pogoje za vaše delo. Zavedam se, da novo šolsko leto tudi pred vas postavlja kup vprašanj, neznank in izzivov. Verjamem, da so lahko z dobrim vodenjem, obilo dobre volje in medsebojnega spoštovanja rešljivi in jih tudi bomo rešili.
 
Zato vam vsem želim uspešno šolsko leto, s čim manj pretresi, z veliko vedoželjne mladine in s čim več zadovoljstva pri vašem delu.

Vsem želim dobro delo in predvsem, srečno.
 
Dr. Jernej Pikalo

Minister za izobraževanje, znanost in šport

Članstvo Socialnih demokratov z veliko večino podprlo vstop stranke v koalicijo

Zbor članstva SD Ljubljana

Članstvo Socialnih demokratov se je na vseh 58 zborih območnih organizacij stranke izrekalo o vstopu v vladno koalicijo. Skoraj 97 odstotkov članov stranke, ki so glasovali, se je odločilo za vstop v koalicijo. Predsednik SD mag. Dejan Židan je po zadnjem krogu usklajevanj ocenil, “da smo Socialni demokrati v koalicijskih pogajanjih dosegli veliko socialdemokratskih točk iz našega volilnega programa, ki so tudi zapisane v koalicijski sporazum.” Poudaril je, da bodo Socialni demokrati z vstopom v koalicijo prevzeli svoj del odgovornosti za vodenje Slovenije.

“Odprli smo neko novo pot demokratičnega razvoja znotraj strank v Sloveniji,” je Židan komentiral glasovanje članstva in razložil, da so izvedli 58 zborov članstva znotraj območnih enot. Vse območne enote so podprle vstop stranke v vladno koalicijo s SMC in DeSUS. Od vseh udeležencev glasovanja se je skoraj 97 odstotkov odločilo za vstop SD v koalicijo, 1,5 odstotka je bilo proti, ostali so se vzdržali, je razkril Židan.

“Socialni demokrati bomo z našim trdim delom v naslednjem obdobju dokazali, da smo na strani ljudi, ki živijo od svojega dela, da ščitimo upokojence, mladino in brezposelne ter bomo z vstopom v koalicijo prevzeli naš del odgovornosti za prihodnost Slovenije in vseh njenih ljudi,” pa je še obljubil Židan.

Naslednji teden bo v sredo sicer zasedala Konferenca SD, ki bo potrdila voljo članstva oziroma odločitev za vstop v koalicijo. Predsedstvo SD je sicer 31. julija odločilo, da se bo po usklajenem koalicijskem sporazumu o morebitnem vstopu v koalicijo lahko izreklo celotno članstvo, saj so želeli tako razširiti polje demokratičnega odločanja znotraj stranke.

Han po posvetu pri predsedniku republike: “Slovenija mora čimprej dobiti novo vlado s polnimi pooblastili, saj se stvari kopičijo.”

Matjaž Han na posvetu s PRS

Predsednik SD mag. Dejan Židan ocenjuje, da je novi osnutek koalicijskega sporazuma na marsikaterem področju boljši od prvega. Da so se v osnutku približali programskim izhodiščem SD, pravi tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, ki kot odprto med drugim navaja področje sociale. Razbremenitvi plač preko socialnih prispevkov v SD ne nasprotujejo. “V tokratnem osnutku koalicijskega sporazuma, ki ga je predsednik SMC in najverjetnejši novi mandatar dr. Miro Cerar v torek zvečer poslal potencialnim koalicijskim partnerjem je upoštevan pomemben del pripomb SD na prvi osnutek,” je danes dejal Židan. Po njegovih besedah je še zlasti pomembno, da so upoštevane pripombe na področju gospodarstva in ekonomije, ki omogočajo hitrejšo gospodarsko rast. Ob tem poudarja, da osnutek sporazuma na predlog SD predvideva ustanovitev t. i. sklada za ideje.

“Poudarjeno je področje socialnega podjetništva, pomembne izboljšave so na področju kmetijstva in okolja, glede pokojnin pa je pomembno, da se gre po zmerni poti,” je še povedal predsednik SD. Sicer pa je za SD po Židanovih besedah pomembno še zlasti to, da osnutek sporazuma ne omenja socialne kapice, pač pa se znotraj želene davčne reforme omenja možnost, da se prihranki uporabijo tudi za razbremenitev plač. Na novo namreč osnutek predvideva ukinitev zgornjega razreda dohodninske lestvice s 50-odstotno davčno stopnjo in proučitev možnosti za preoblikovanje dohodninske lestvice za razbremenitve plač visokokvalificirane delovne sile.

Matjaž Han z mediji

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han ob tem navaja, da je še kar nekaj odprtih stvari na socialnem področju, prav tako bo treba razčistiti stvari na področju gospodarstva in informacijske družbe. Po prvem hitrem pregledu je po Hanovih besedah v sporazumu upoštevanih kar nekaj njihovih programskih izhodišč in ni težav z zadevami, ki bi zanje lahko bile izključujoče, a je še nekaj nejasnosti. Njihove strokovne službe bodo zdaj obravnavale še zanja odprta vprašanja, da bo sporazum sprejemljiv za SD. Ko bodo izpilili koalicijsko pogodbo, jo bodo predstavili članstvu.

Kot pojasnjuje Han, se je bila SD, ki socialni kapici nasprotuje, glede dohodninskega razreda pripravljena pogovarjati. “Tako da to ni ovira, da mi ne bi mogli sodelovati z Novo Slovenijo,” je v izjavi za medije pred srečanjem s predsednikom republike Borutom Pahorjem dejal vodja PS SD Matjaž Han. Glede vladnega sodelovanja z NSi je Han povedal, da nimajo težav s sestavo vlade “iz več barv”. Zanje je ključno, da bo program dela vlade tak, da bodo lahko normalno delali in da bomo še naprej imeli socialno in pravno državo.

Na vprašanje, ali je omenjeni osnutek dovolj dobra osnova za vstop SD v koalicijo s SMC, Han odgovarja, da je osnutek osnova, da se lahko začnejo s SMC “resno pogovarjati tudi o bolj določenih stvareh”. Han upa, da bodo do naslednjega četrtka prišli blizu. Glede razdelitve resorjev v bodoči koaliciji Han pravi, da jih ta trenutek to še ne zanima, razdelitev pa je po njegovih besedah odvisna tudi od tega, koliko strank bo v koaliciji. Obenem Han, ki je k predsedniku Pahorju prišel na posvet glede kandidata za novega mandatarja, pojasnjuje, da ne glede na razplet koalicijskih pogajanj Cerarju kot kandidatu za mandatarja verjetno ne bodo nasprotovali. “Ne moremo pozabiti, da je gospod Cerar dobil 36 odstotkov in da ima z DeSUS ta trenutek večino,” je povedal Han.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je nato po posvetovanjih pri predsedniku republike Borutu Pahorju sporočil, da bodo v SD verjetno podprli dr. Mira Cerarja na glasovanju za mandatarja, kar ne bo dokončno zaznamovalo vstop SD v vlado. Han pravi, da mora Slovenija čim prej dobiti novo vlado s polnimi pooblastili, saj se stvari kopičijo. Tudi zato bodo naredili vse, da čim prej dobimo mandatarja. Seja DZ, na kateri bi poslanci glasovali o mandatarju – zelo verjetno bo kandidat predsednik SMC dr. Miro Cerar -, bo morda že prihodnji petek. Han meni, da bi do takrat moral biti oblikovan okvir koalicije.